Zamówienia publiczne


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu


Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.poz. 1579);
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
  z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1) ustawie – oznacza to ustawę Prawo zamówień publicznych;
  2) zamawiającym – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;
  3) kierowniku jednostki – oznacza Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu;
  4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć dział, referat lub samodzielne stanowisko;
  5) kierowniku komórki organizacyjnej – oznacza to kierownika działu, referatu lub pracownika samodzielnego stanowiska;
  6) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

§ 2

 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o zamówienie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowaniao udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 3. Zamówienie udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się w formie pisemnej.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

§ 3

 1. Organizacją procesu zamówień publicznych zajmują się:
  1) kierownik jednostki;
  2) główna księgowa;
  3) radca prawny;
  4) kierownicy komórek organizacyjnych;
  5) komisja przetargowa;
  6) biegli, powoływani w przypadku przygotowania postępowania lub oceny ofert, wymagających wiadomości specjalnych.
 2. Komisja przetargowa działa w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin pracy komisji przetargowej (załącznik A-2)

§ 4

 1. Do obowiązków głównej księgowej należy:

1) zabezpieczenie kwot określonych we wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz zleceniu;

2) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;

3) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania zobowiązańz właściwych środków;

5) przyjmowanie i zwrot wadium;

6) przyjmowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

7) pozostałe rozliczenia finansowe wynikające z realizacji zamówienia.

§ 5

 1. Do obowiązków radcy prawnego należy:

1) akceptowanie umów w sprawie o zamówienie publiczne;

2) obsługa prawna postępowań odwoławczych (odwołań, skarg sądowych);

3) opiniowanie pod względem prawnym zasadności zmian postanowień w zawartych umowach oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy;

4) w przypadkach szczególnych, opiniowanie i akceptacja dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

§ 6

 1. Do obowiązków kierownika komórki organizacyjnej należy w szczególności:

1) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych w zakresie działania komórki organizacyjnej;

2) sprawdzenie merytoryczne opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości zamówienia, opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

3) określenie kryteriów oceny ofert;

4) wszczęcie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne;

5) udzielanie wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia;

6) przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego;

7) na etapie postępowania – uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;

8) na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:

 • nadzorowanie realizacji przedmiotu zamówienia, a w przypadku robót budowlanych dodatkowo – stała współpraca z inspektorem nadzoru (jeśli zostaje powołany);
 • inicjowanie zmian postanowień umów lub odstąpienie od umowywokolicznościach wskazanych w ustawie;
 • odbiór przedmiotu zamówienia;

9) w zakresie rękojmi lub gwarancji:

 • egzekwowanie uprawnień zamawiającego wynikających z nienależytego wykonania zamówienia;
 • inicjowanie we właściwym terminie zwrotu całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo wadium;

10) udział w procedurze odwoławczej;

11) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w zakresie działania komórki organizacyjnej.

§ 7

Do obowiązków wyznaczonych pracowników komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania należy w szczególności:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy;

2) ustalenie wartości zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy;

3) opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniuo udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy.

§ 8

Do obowiązków wyznaczonych przez Dyrektora pracowników należy w szczególności:

1) sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ( wg wzoru A-4);

3) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej poprzez pełnienie funkcji sekretarza;

4) prowadzenie dokumentacji postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) publikacja dokumentacji odpowiednio na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych i na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy;

6) dokumentowanie publikacji ogłoszeń poprzez wydruk ogłoszeń oraz notatki służbowe potwierdzające okres publikacji;

7) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w poszczególnych komórkach organizacyjnych i zbiorczego dla całego Urzędu.

§ 9

 1. Planowanie zamówień w roku budżetowym na dostawy, usługi i roboty budowlane należy do obowiązków kierowników odpowiednich komórek organizacyjnych.
 2. Sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień dokonuje się w oparciu o identyfikację potrzeb uwzględnionych w planie finansowym.
 3. W planie zamieszcza się informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia

 • rodzaju zamówienia
 • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia
 • orientacyjnej wartości zamówienia
 • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

§ 10

 1. Udzielanie zamówień publicznych dopuszczalne jest jedynie w granicach wydatków ujętych w planach finansowych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz terminowo.

§ 11

 1. Udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro odbywa się z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 2. Udzielanie zamówień o których mowa w pkt 1 nie może prowadzić do podziału zamówienia na części w celu spowodowania obejścia przepisów ustawy dotyczących obowiązku jej stosowania powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 3. Realizacją zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro zajmuje się kierownik komórki organizacyjnej, której postępowanie dotyczy.
 4. Podstawą wszczęcia postępowania jest prawidłowy i kompletny wniosek o wszczęcie postępowania wraz z wymaganymi załącznikami. Integralną częścią wniosku jest projekt umowy zaakceptowany przez radcę prawnego.
 5. Przed zatwierdzeniem wniosku przez kierownika jednostki, główny księgowy potwierdza zabezpieczenie środków finansowych, wniosek musi być zaakceptowany przez wyznaczonego Zastępcę Dyrektora Urzędu.

§ 12

 1. Przyjmowanie ofert od wykonawców odbywa się w kancelarii jednostki.
 2. Przyjmowanie ofert odbywa się według następujących zasad:

1) dochowania szczególnej staranności przy rejestrowaniu ofert;

2) opatrzenia każdej oferty pieczęcią wpływu z datą, dokładną godziną i minutą wpływu oraz liczbą porządkową oferty w danym postępowaniu.

   3. Wszystkie oferty zarejestrowane w elektronicznym dzienniku korespondencji przychodzącej przekazywane są przewodniczącemu komisji niezwłocznie po upływie terminu ich składania.

   4. Za nienaruszalność ofert do czasu ich przekazania odpowiada pracownik kancelarii rejestrujący ofertę.

§ 13

 1. W postępowaniach o wartości powyżej 30.000 euro wybór najkorzystniejszej oferty następuje w oparciu o wyniki prac komisji przetargowej.
 2. Dokumentacja z postępowania podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.

§ 14

 1. Ustanawia się następujące zasady przy konstruowaniu umów o zamówienia publiczne:
  1) określona w umowie płatność nie może nastąpić później niż 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury wraz z załącznikami określonymi w umowie; zasada ta nie ma zastosowania do umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych oraz umów polegających na dostarczaniu towarów i usług finansowanych w całości lub części ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych;
  2) projekt umowy musi zabezpieczać interesy zamawiającego poprzez zastrzeżenie prawa do kar umownych;
  3) Umowy należy sporządzać w co najmniej trzech egzemplarzach:
 • co najmniej 1 egzemplarz dla wykonawcy;
 • 2 egzemplarze dla zamawiającego, z których jeden dołączany będzie do dokumentacji postępowania, a drugi przekazywany głównej księgowej.

§ 15

Na umowach oraz rachunkach i fakturach należy zamieszczać informacje o sposobie wyboru    wykonawcy.

Załączniki

20‑10‑2017 15:30:34
Dokumenty:
Plik pdf zał. A-1 - Regulamin zamówień publicznych PUP.pdf
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zał. A-2 - Regulamin pracy komisji przetargowej.doc
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zał. A-5 - Regulamin dokonywania wydatków o wartości do 30 000 euro.doc
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zał. B-1 - Zasady wyboru instytucji szkoleniowych.docx
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zał. B-3 - Zaproszenie do składania ofert-1.docx
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx zał. B-4 - Oferta szkoleniowa.docx
17‑11‑2017 11:18:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  20‑10‑2017 15:30:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  20‑10‑2017 15:30:30
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2017 11:22:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive