Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze PUP VII - 1110/18/2018


Alternatywny tekst z opisem obrazu.
PUP VII – 1110/18/2018                                                                   Poznań, 12 czerwca 2018 r.
 
 

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
 
Dyrektor ogłasza nabór na stanowisko:              specjalista ds. ewidencji i świadczeń
                                                                                  w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji
Miejsce wykonywania pracy:                                  Poznań
Forma zatrudnienia:                                                umowa o pracę
Wymiar etatu:                                                           1 etat
O powyższe stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.

w związku z powyższym

 
OGŁASZA SIĘ NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

 
Główne obowiązki:
 • rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, rejestrowanie i wydawanie zezwoleń na pracę sezonową,
 • wprowadzanie niezbędnych informacji do bazy danych.
Wykształcenie:                      wyższe
Wymagania niezbędne:
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym,
 • dobra znajomość programów MS Word i MS Excel.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisów wykonawczych do ustawy oraz Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • znajomość języków obcych (angielski, niemiecki),
 • obsługa urządzeń biurowych.
Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w siedzibie Urzędu,
 • stanowisko pracy związane jest z obsługą klienta i pracą przy komputerze,
 • szkodliwe warunki nie występują.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kopie świadectw pracy.
Dokumenty należy składać w terminie do: 25.06.2018 r.
w kancelarii tutejszego Urzędu (I piętro pok. 104 z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. ewidencji i świadczeń w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji, znak PUP VII-1110/18/18")

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone zgodnie z obowiązującymi w tutejszym Urzędzie zasadami prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 8345-647
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU
w procesie rekrutacji

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Borys tel. 618345662, e-mail: iod@pup.poznan.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji

4. W związku z przetwarzaniem danych w powyżej wskazanym celu, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, nie dłużej niż 6 miesięcy

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu Rozporządzenia

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).
Informacja wytworzona przez:
Monika Kaczmarek , w dniu:  12‑06‑2018 15:51:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  12‑06‑2018 15:51:25
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2018 15:56:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive