Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. "Własna firma"


Ogłoszenie nr 500054258-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy: PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY PN. „WŁASNA FIRMA”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516057-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8345640, 8345688, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl, faks 618 339 808.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY PN. „WŁASNA FIRMA”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUP-XII/2.263/00001/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „Własna firma”, dla maksymalnie 346 osób bezrobotnych skierowanych w grupach liczących po 5-10 uczestników. Zamawiający planuje przeprowadzenie kursów w terminie do końca października 2018 r. Uczestnikami będą osoby ubiegające się o przyznanie ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”, Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)” jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, które złożyły w Urzędzie kompletny wniosek, oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym. Efektem kursu powinno być zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami rozliczeń obrotu oraz zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie podatków obowiązujących w 2018 r. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 50 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych w okresie 5 kolejnych dni roboczych, najwcześniej od godziny 8.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 80532000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 169252.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "Kujawiak" Robert Staluszka Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zielona 8
Kod pocztowy: 88-430
Miejscowość: Janowiec Wielkopolski
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 108817.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108817.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160890.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Chudyka , w dniu:  13‑03‑2018 12:45:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Chudyka
email: m.chudyka@pup.poznan.pl tel.:m.borowczak
, w dniu:  13‑03‑2018 12:45:32
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2018 12:47:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive