Udostępnianie informacji publicznej


ZASADY
udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji publicznej


                                        
I. Podstawa prawna
1) ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2015 poz.2058 ze zm.),
2) ustawa z 25.02.2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz.352),
3) ustawa z 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.),
4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).


II. Informacja publiczna

1) Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:
a) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej – jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
b) udostępnienie na wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej; jeżeli niezwłoczne udzielenie informacji  na wniosek w formie ustnej nie jest możliwe, wnioskodawca informowany jest o możliwości złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej;
c) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych;
d) dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów oraz dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia.

2) Termin udostępnienia informacji publicznej
Informacji publicznej udziela się w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.
Jeżeli informacja nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

3) Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej co do zasady jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd może żądać od wnioskodawcy pokrycia poniesienia wydatków w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
4) Odmowa udostępnienia informacji publicznej
a) gdy inna ustawa szczegółowo określa odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
b) informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji;
c) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

5) Tryb odwoławczy
Do decyzji, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


III. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1) Definicja
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu  ponownego wykorzystania.
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki  organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub  niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

2) Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
a) Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy http://www.bip.pup.poznan.pl
- przekazana na wniosek o ponownym wykorzystaniu,
b) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez  podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.

3) Tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
a) Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:
a. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu;
b. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania,
c. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
d. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
b) Wniosek powinien spełniać warunki formalne, a w szczególności:
a. nazwę podmiotu zobowiązanego;
b. informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
d. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
c) Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres:
a. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61 – 538 Poznań;
b. e- mail: kancelaria@pup.poznan.pl
c. elektronicznej skrzynki ePUAP: /puppoznan/skrytka.
d)  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia   braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
e) Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystania, po rozpatrzeniu wniosku:
a. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4) Terminy
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania   wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5) Opłaty
a)  Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 352) informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.
b) Starosta Poznański może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora   publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
c)  Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

6) Tryb odwoławczy
a) W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
b) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym, że:
a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 16:28:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 16:28:24
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2016 10:53:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive