Propozycja współpracy


Zakres współpracy Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu z pracodawcami i przedsiębiorcami z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego opiera się na:

 • Pomocy w znalezieniu kandydata do pracy, w związku ze zgłoszoną przez pracodawcę ofertą pracy;
 • Organizowaniu kontaktów z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w ramach giełd pracy;
 • Wsparciu finansowym dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy;
 • Szkoleniu osób bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy;
 • Kompleksowej pomocy dla osób zwalnianych w ramach „zwolnień grupowych”;
 • Prowadzeniu banku informacji o ofertach pracy krajowych i w ramach sieci EURES.

Wsparcie finansowe na zatrudnienie pracowników:

 • Prace interwencyjne;
 • Staże;
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Grant na telepracę;
 • Świadczenie aktywizacyjne;
 • Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników do 30 roku życia;
 • Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienia pracowników 50+;
 • Dodatkowe formy wsparcia pry zatrudnieniu osób do 30 roku życia.
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych

Szkolenia:

 • Kształcenie pracowników firm- Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
 • Trójstronne umowy szkoleniowe.

Kontakt Zapraszamy do współpracy: Stanowisko ds. przyjmowania ofert pracy, pawilon obok urzędu, pok. 5 telefon: 61 8345 673 • Stanowisko ds. szkoleń: pawilon obok urzędu pokój 1, telefon: 61 8345674

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy: pokój 105 telefon: 61 8345 677 • Stanowisko ds. przedsiębiorczości: pokój 16 telefon: 61 8345 684

Oferty pracy można składać także korzystając z naszej strony internetowej, odnośnik na stronie głównej „złóż ofertę”. Przed rozpoczęciem dowolnej formy współpracy konieczne jest wypełnienie wniosku, zakładka "Dokumenty do pobrania" na stronie www.pup.poznan.pl

 

PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę na podstawy umowy o prace, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawców a powiatowy urzędem pracy . Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

Prace interwencyjne mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy jej sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie,

Pracodawca, stosowanie do zawartej umowy zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej przez okres:

 • 3 miesięcy ( w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy)
 • 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez osobę bezrobotną uczestniczącą w pracach interwencyjnych bądź rozwiązania z nią umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy/ 6 miesięcy( utrzymania zatrudnienia , urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy inna osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe warunki organizacji prac interwencyjnych znajdą Państwo tutaj


STAŻE

Staż to forma umożliwiająca współpracę osoby bezrobotnej z pracodawcą. Podczas jego trwania bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne, poprzez wykonywania zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Dla pracodawcy staż to:

 •  Szansa poznania potencjalnego pracownika przed jego zatrudnieniem;
 •  Brak kosztów finansowych przez okres trwania stażu;
 •  Możliwość ukształtowania pracownika pod potrzeby konkretnego stanowiska pracy.

Szczegółowe warunki organizacji stażu znajdą Państwo tutaj

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie pomocy przy tworzeniu nowych miejsc pracy oferuje refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidująca jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej. Aby skorzystać z takiej refundacji pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Kwota refundowanych składek wypłacana jest po przepracowaniu przez skierowana osobę bezrobotną co najmniej 12 miesięcy i nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełniania warunków określonych w umowie.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i ma na celu pomoc w uzyskaniu przez te osoby kwalifikacji zawodowych i umiejętności, potwierdzonych stosownymi dokumentami. Przygotowanie zawodowe może mieć formę; - praktycznej nauki zawodu umożliwiającej osobom dorosłym przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, - przyuczenia do pracy mające na celu zdobycie przez osoby dorosłe wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą, a instytucją szkoleniową.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

GRANT NA TELEPRACĘ

To świadczenie może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Pracodawca, może otrzymać grant jeśli zatrudni w formie telepracy:

 • Skierowaną osobę bezrobotną będącą rodzicem powracającym na rynek pracy, posiadająca co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub;
 • Osobę bezrobotną sprawująca opieką nad osobą zależną, która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

W ramach grantu pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdą skierowaną osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Starosta może przyznać świadczenie aktywizacyjne pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy  osoby bezrobotnej: sprawującej opiekę nad osobą zależną lub będącej rodzicem powracającym na rynek pracy, posiadającym co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat .

Świadczenie aktywizacyjne wypłacane jest przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości 1/2  minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną po okresie finansowania przez okres:

 • 6 miesięcy, jeśli świadczenie aktywizacyjne było wypłacane przez  12 miesięcy,
 • 9 miesięcy w przypadku finansowania przez 18 miesięcy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKÓW DO 30 ROKU ŻYCIA

Pracodawca, który zatrudni skierowaną osobę bezrobotną do 30 roku życia-podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy - otrzyma, zgodnie z zawartą umową przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia osoby bezrobotnej po okresie objętym refundacją – przez okres 6 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez osobę bezrobotną, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem wskazanych okresów, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy inną osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 

DODATKOWE FORMY WSPARCIA PRZY ZATRUDNIENIU OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA.

Bon stażowy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, po 6 miesięcznym stażu starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Staż organizowany w ramach przyznanego bonu realizowany jest na tych samych zasadach, co zwykły staż.

Bon zatrudnieniowy

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między urzędem a pracodawcą, w ramach której:

 • Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 18 miesięcy;
 • Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez 12 miesięcy w wysokości 100% kwoty zasiłku;
 • Pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji, do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia ( nowy instrument od 2016 roku) - pracodawca lub przedsiębiorca otrzymuje przez okres 12 miesięcy refundacje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia pod warunkiem zatrudnienia osoby bezrobotnej na co najmniej 24 miesiące.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 50+;

Pomoc udzielana jest na podstawie zawartej z Urzędem Pracy umowy.

Jeśli pracodawca zatrudni skierowaną osobę bezrobotną w wieku 50+, otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

 • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
 • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres:

 • 6 miesięcy –  gdy dofinansowanie przysługiwało przez 12 miesięcy,
 • 12 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 24 miesiące.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Na prace społecznie użyteczne może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidulanym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidulanym programie zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowe warunki organizacji prac społecznie użytecznych znajdą Państwo tutaj

 

ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy- gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Szczegółowe warunki organizacji robót publicznych Państwo tutaj

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania i powiatu poznańskiego.

Rada Rynku Pracy zaopiniowała priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2016 rok.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski obejmujące:

Priorytet I

Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres kształcenia /szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast ww. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich ( psychospołecznych, interpersonalnych).

Priorytet II

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

Priorytet III

Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Środki KFS można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związku z podjętym wykształceniem.

Środki KFS przyznaje się na wniosek pracodawcy (na podstawie zawartej umowy) w kwocie:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika;
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika – w przypadku mikroprzedsiębiorstwa rozumianego jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, (zgodnie z zał. Nr I do rozporządzenia komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.).

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 16:26:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 16:26:44
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2016 09:15:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive