Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zwany dalej „Urzędem” wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej i jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego.
 2. Urząd jest samodzielną, powiatową jednostką budżetową, realizującą zadania samorządu powiatu w ramach publicznej służby zatrudnienia.
 3. Urząd Pracy działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zmianami), zwanej w statucie„ustawą”,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami),

 

§ 2

 1. Urząd ma swoją siedzibę w Poznaniu.
 2. Obszarem działania Urzędu jest teren miasta Poznania oraz gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego.

 

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 3

 1. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które są realizowane w zakresie:
  • opracowania oraz realizacji programów promocji zatrudnienia i wspierania lokalnego rynku pracy,
  • pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
  • inicjowania, organizowania i finansowania usług rynku pracy,
  • inicjowania, wdrażania i finansowania instrumentów rynku pracy,
  • wdrażania i finansowania instrumentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich,
  • realizacji świadczeń dla bezrobotnych,
  • rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zadań wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób.
 2. W celu realizacji zadań określonych ustawą oraz innymi przepisami prawa Urząd współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, powiatową radą zatrudnienia, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.

 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 4

 1. Działalnością Urzędu kieruje Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
 2. Dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu powołuje i odwołuje Starosta. Starosta odwołuje Dyrektora po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu Rady.
 3. Dyrektor Urzędu powołuje i odwołuje swoich Zastępców.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu kierownictwo sprawuje wyznaczony Zastępca Dyrektora.
 5. Dyrektor Urzędu jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Urzędu.

 

§ 5

 1. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny”, przyjęty w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Nadanie niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Powiatu Poznańskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 3. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Poznańskiego
(-) Grzegorz Wasielewski

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  06‑12‑2016 14:44:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  06‑12‑2016 14:44:48
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2017 10:19:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive