Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursów: zad. nr 1 "Kadry-płace z ECDL podstawowym", zad. nr 2 "Mała księgowość z ECDL podstawowym"


Ogłoszenie nr 500148312-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy: PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. „KADRY-PŁACE z ECDL podstawowym”, ZADANIE NR 2 - KURS PN. „MAŁA KSIĘGOWOŚĆ z ECDL podstawowym”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”, „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (IV)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564989-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8345640, 8345688, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl, faks 618 339 808.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. „KADRY-PŁACE z ECDL podstawowym”, ZADANIE NR 2 - KURS PN. „MAŁA KSIĘGOWOŚĆ z ECDL podstawowym”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUP - XII/2.263/00002/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. „KADRY-PŁACE z ECDL podstawowym” dla maksymalnie 20 osób bezrobotnych. Zamawiający planuje uruchomić kurs pierwszej grupy w czerwcu 2018 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2018 roku. Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 260 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie.
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. „MAŁA KSIĘGOWOŚĆ z ECDL podstawowym” dla maksymalnie 30 osób bezrobotnych. Zamawiający planuje uruchomić pierwsze dwie grupy w czerwcu 2018 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2018 roku. Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w księgowości (ostateczna kwalifikacja nastąpi na podstawie wykazu doświadczenia zawartego w CV). Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 260 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: PRZEPROWADZENIE KURSU PN. „KADRY-PŁACE z ECDL podstawowym”

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52623.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. ZIELONA 8
Kod pocztowy: 88-430
Miejscowość: JANOWIEC WIELKOPOLSKI
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38116.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38116.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38116.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: PRZEPROWADZENIE KURSU PN. „MAŁA KSIĘGOWOŚĆ z ECDL podstawowym”

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 88377.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. ZIELONA 8
Kod pocztowy: 88-430
Miejscowość: JANOWIEC WIELKOPOLSKI
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56784.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56784.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56784.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  27‑06‑2018 15:10:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  27‑06‑2018 15:10:15
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2018 15:22:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie