Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkolenia "Pierwszy krok w biznesie"


Ogłoszenie nr 500114349-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. "PIERWSZY KROK W BIZNESIE"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541910-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000,
ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8345640, 8345688, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl, faks 618 339 808.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN. "PIERWSZY KROK W BIZNESIE"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUP XIII/263/5/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwszy krok w biznesie” dla maksymalnie 120 osób, skierowanych w maksymalnie 10 grupach liczących po 7 - 14 uczestników.
Uczestnikami szkolenia będą klienci Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, którzy rozważają możliwość podjęcia działalności gospodarczej.
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Zamawiający wymaga, aby szkolenie dotyczyło praktycznych aspektów podejmowania działalności gospodarczej oraz przygotowywało do samodzielnego zaplanowania przedsięwzięcia gospodarczego i prowadzenia własnej firmy.
Zamawiający planuje pierwszą grupę szkoleniową uruchomić w maju, a kolejne grupy zaplanowane są do połowy grudnia 2018 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 80532000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15811.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. ZIELONA 8
Kod pocztowy: 88-430
Miejscowość: JANOWIEC WLKP.
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21696.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21696.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21696.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  23‑05‑2018 09:06:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑05‑2018 09:06:55
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 09:11:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie