Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług medycznych


Ogłoszenie nr 500015234-N-2018 z dnia 19-01-2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy: WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 634304-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8345640, 8345688, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl, faks 618 339 808.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUP - IX/1.263/0007/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych polegających na:

A. przeprowadzaniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy zakończonych wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla:

1) Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, których zakres powinien obejmować badania profilaktyczne wymagane zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy, przeprowadzane w trybie, zakresie i częstotliwości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067) w tym badania:
- wstępne
- okresowe
- kontrolne

2) Osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których zakres winien umożliwić stwierdzenie:
- ogólnej zdolności do wykonywania pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych
- zdolności do pracy dla osób kierowanych na szkolenia w kierunkach np: sprzedawca-kasjer, kelner, pielęgniarka, operator wózków jezdniowych, operator maszyn budowlanych i drogowych, technolog robót wykończeniowych, spawacz, kurs prawa jazdy

B. przeprowadzaniu konsultacji psychiatrycznych dla skierowanych bezrobotnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 85121000-3

Dodatkowe kody CPV: 85121100-4, 85150000-5, 85145000-7, 85148000-8, 85121200-5, 85121270-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 139950.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dojazd 34
Kod pocztowy: 60-631
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139950.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  19‑01‑2018 13:28:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  19‑01‑2018 13:28:45
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2018 13:32:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie