Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursu "Kadry-płace"


Ogłoszenie nr 500044052-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy: Przeprowadzenie kursu pn. "Kadry-płace"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim III

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy, Krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8345640, 8345688, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl, faks 618 339 808.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.praca.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie kursu pn. "Kadry-płace"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PUP-XII/2.2623/00001/17

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursu pn. „Kadry-płace” dla maksymalnie 10 osób bezrobotnych.
Zamawiający planuje uruchomić kurs w październiku 2017 roku. Kurs powinien zostać przeprowadzony do końca października 2017 roku.
Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne lub/i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera.
Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 200 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, rozliczeń z ZUS i US, w tym przy wykorzystaniu programów komputerowych (m.in. programu Płatnik, Symfonia moduł - kadry i płace oraz moduł – finanse i księgowość), prawa pracy, zarządzania personelem, w tym 60 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy.
Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania. Zamawiający informuje, że kurs będzie w 100% finansowany ze środków publicznych. Istotnym warunkiem zamówienia jest:
• prowadzenie zajęć codziennie w dni robocze, najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo (zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
• rozpoczęcie kursu w terminie maksymalnie 7 dni od poinformowania przez Zleceniodawcę o takiej potrzebie,
• prowadzenie zajęć teoretycznych na terenie miasta Poznania,
• zorganizowanie praktyki u pracodawców (na terenie Poznania lub powiatu poznańskiego)
• zapewnienie i przekazanie na własność każdemu uczestnikowi kursu materiałów szkoleniowych zgodnych z zakresem tematycznym kursu w formie papierowej i/lub elektronicznej,
• zapewnienie i przekazanie na własność każdemu uczestnikowi kursu odpowiednich artykułów biurowych,
• zapewnienie warunków socjalnych, w tym nieodpłatnie wody pitnej butelkowanej dla uczestników kursów (w ilości minimum 0,5 l na osobę na dzień),
• umożliwienie każdemu uczestnikowi praktycznego wykonywania prac będących przedmiotem kursu,
• umożliwienie uczestnikom kursu, w trakcie jego trwania, indywidualnych konsultacji z prowadzącymi w zakresie merytorycznym objętym przedmiotem szkolenia,
• zapewnienie samodzielnego stanowiska komputerowego dla każdego uczestnika kursu,
• przeprowadzenie egzaminu weryfikującego uzyskanie umiejętności/kompetencje w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania,
• wydanie uczestnikom dokumentów o ukończeniu kursu zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14.05.2014 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 667) zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie lub zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 622), w przypadku osób kierowanych na kurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wydanie dyplomu lub certyfikatu zawierającego logo Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, logo Unii Europejskiej i informacje, że projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich (wzór oznakowania dokumentu dostępny w PUP).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8500.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "Kujawiak" Robert Staluszka Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zielona 8
Kod pocztowy: 88-430
Miejscowość: Janowiec Wlkp.
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 66  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający przewidział zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Aktualnie prowadzone postępowanie dotyczy przedmiotu zgodnego z zamówieniem podstawowym, a jego wartość nie przekracza 50%.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  16‑10‑2017 15:00:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  16‑10‑2017 15:00:36
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2017 15:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie