Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursów: zadanie nr 1 - "Kadry-płace", zadanie nr 2 - "Mała księgowość", zadanie nr 3 - "Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego"


Ogłoszenie nr 89876 - 2017 z dnia 2017-05-30 r.

Poznań: PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. "KADRY - PŁACE", ZADANIE NR 2 - KURS PN. "MAŁA KSIĘGOWOŚĆ", ZADANIE NR 3 - KURS PN. "SEKRETARKA - ASYSTENTKA Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 66452-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 061 8345640, 8345688, faks 618 339 808, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.poznan.praca.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. "KADRY - PŁACE", ZADANIE NR 2 - KURS PN. "MAŁA KSIĘGOWOŚĆ", ZADANIE NR 3 - KURS PN. "SEKRETARKA - ASYSTENTKA Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PUP-XII/2.263/00003/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu kursów:

ZADANIE NR 1 przeprowadzenie kursu pn. „KADRY-PŁACE” dla maksymalnie 40 osób bezrobotnych, skierowanych w grupie liczącej 8-10 uczestników. Zamawiający planuje uruchomić kurs pierwszej grupy w maju 2017 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2017 roku. Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne lub/i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 200 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadr, płac i ubezpieczeń, rozliczeń z ZUS i US, w tym przy wykorzystaniu programów komputerowych (m.in. programu Płatnik, Symfonia moduł - kadry i płace oraz moduł – finanse i księgowość), prawa pracy, zarządzania personelem, w tym 60 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

ZADANIE NR 2 przeprowadzenie kursu pn. „MAŁA KSIĘGOWOŚĆ” dla maksymalnie 40 osób bezrobotnych, skierowanych w grupie liczącej 8-10 uczestników. Zamawiający planuje uruchomić kurs pierwszej grupy w maju 2017 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2017 roku. Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne lub/i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim (preferowane będą osoby z wykształceniem o profilu ekonomicznym), deklarujące podstawową umiejętność obsługi komputera. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w pracy w księgowości (ostateczna kwalifikacja nastąpi na podstawie wykazu doświadczenia zawartego w CV). Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 200 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: książki przychodów i rozchodów, obsługi komputerowych programów wspomagających prace księgowe, w tym programu Płatnik, w tym 60 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

ZADANIE NR 3 przeprowadzenie kursu pn. „SEKRETARKA-ASYSTENTKA Z NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO” dla maksymalnie 10 osób bezrobotnych, skierowanych w grupie liczącej 8-10 uczestników. Zamawiający planuje uruchomić kurs w maju 2017 roku. Kurs powinien zostać przeprowadzony do końca października 2017 roku. Na kurs skierowane będą osoby bezrobotne lub/i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, legitymujące się co najmniej wykształceniem średnim, deklarujące znajomość obsługi komputera i języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 300 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: profesjonalnej obsługi sekretariatu, obsługi urządzeń biurowych, organizacji pracy własnej i biura, wizerunku firmy, elementów języka angielskiego w pracy sekretarki oraz 100 godzin lekcyjnych praktyki zawodowej we wskazanym zakresie, na terenie zakładów pracy. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przeprowadzenie kursu pn. "Kadry - płace"
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT55350.53
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ROBERT STALUSZKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ul. Zielona 8,  88-430,  Janowiec Wlkp.,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48000,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przeprowadzenie kursu pn. "Mała księgowość"
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT105757.20
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ROBERT STALUSZKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  ul. Zielona 8,  88-430,  Janowiec Wlkp.,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33200,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33200,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33200,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Przeprowadzenie kursu pn. "Sekretarka - asystentka z nauką języka angielskiego"
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT17550.23
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Sylwia Bojanwoska Dekert A&S HR Consulting,  ul. Szyszkowa 11,  62-023,  Szczytniki,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20010,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20010,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66600,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  30‑05‑2017 11:04:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  30‑05‑2017 11:04:21
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2017 11:25:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie