Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie kursów: zadanie nr 1 - "Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem", zadanie nr 2 - "Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych", zadanie nr 3 - "Sprzedawca - kasjer"


Ogłoszenie nr 74164 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Poznań: PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH Z FAKTUROWANIEM”, ZADANIE NR 2 - KURS PN. „KURS FLORYSTYCZNY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH”, ZADANIE NR 3 - KURS PN. "SPRZEDAWCA-KASJER”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)” , Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (III)”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 39333

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 63969471700000, ul. ul. Czarnieckiego  9, 61538   Poznań, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 061 8345640, 8345688, faks 618 339 808, e-mail dorota.kaczmarek@pup.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.poznan.praca.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEPROWADZENIE KURSÓW: ZADANIE NR 1 - KURS PN. „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH Z FAKTUROWANIEM”, ZADANIE NR 2 - KURS PN. „KURS FLORYSTYCZNY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH”, ZADANIE NR 3 - KURS PN. "SPRZEDAWCA-KASJER”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PUP - XII/2.263/00002/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” dla maksymalnie 60 osób bezrobotnych. Zamawiający planuje uruchomić kurs pierwszej grupy w marcu 2017 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2017 roku. Na kurs skierowane będą osoby legitymujące się co najmniej wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i doświadczeniem w pracy w handlu lub wykształceniem zawodowym handlowym. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 100 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: komputerowej obsługi programów fakturowych (np. Symfonia), obsługę kas fiskalnych i terminali płatniczych, prowadzenia podstawowej dokumentacji handlowej, podstaw towaroznawstwa i logistyki, znajomości znaków pieniężnych, podstaw prawa pracy i prawa cywilnego, umiejętności komunikacji z klientami, techniki pozyskiwania klienta, odpowiedzialność sprzedawcy. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. „Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych” dla maksymalnie 20 osób bezrobotnych. Zamawiający planuje uruchomić kurs pierwszej grupy w kwietniu 2017 roku. Kursy powinny zostać przeprowadzone do końca października 2017 roku. Na kurs skierowane będą osoby legitymujące się co najmniej wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz posiadające zdolności manualne. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 150 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: florystyki okolicznościowej, ślubnej, żałobnej, komercyjnej obejmującej bukiety i kompozycje w naczyniach, a także roślinoznawstwo, materiałoznawstwo oraz ozdobne pakowanie prezentów, obrót handlowy i detaliczny kwiatów, obsługę urządzeń kasowych i terminali płatniczych. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pn. „Sprzedawca-kasjer” dla maksymalnie 15 osób bezrobotnych. Na kurs skierowane będą osoby legitymujące się wykształceniem minimum podstawowym, posiadające zdolność lekarską oraz epidemiologiczną do pracy na stanowisku sprzedawca – kasjer. Zamawiający wymaga, aby kurs obejmował 150 godzin lekcyjnych zajęć, realizowanych najwcześniej od godziny 8.00 do godziny 18.00, w wymiarze maksymalnie 10 godzin lekcyjnych dziennie, a program uwzględniał wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji i technik handlu, prowadzenia podstawowej dokumentacji handlowej, podstaw towaroznawstwa i logistyki, organizacji miejsca pracy, technik liczenia, znajomości znaków pieniężnych, podstaw prawa pracy i prawa cywilnego, umiejętności komunikacji z klientami, elementy marketingu i reklamy, podstawy obsługi komputera, obsługę kas fiskalnych w połączeniu z komputerem, obsługę terminali płatniczych oraz praktykę zawodową w wymiarze maksymalnie 60 godzin, w placówkach handlowych, z wyłączeniem dużych marketów. Zamawiający oczekuje, aby kurs kończył się egzaminem weryfikującym uzyskane umiejętności/kompetencje, w warunkach pozwalających na zachowanie obiektywizmu procesu egzaminowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: PRZEPROWADZENIE KURSU PN. „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I TERMINALI PŁATNICZYCH Z FAKTUROWANIEM”
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT31635.99
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NEO CONSULTING & INVESTMENT SP. Z O. O.,  ,  UL. PORZECZKOWA 47,  61-306,  POZNAŃ,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 23100,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23100,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33300,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 35%
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: PRZEPROWADZENIE KURSU PN. „KURS FLORYSTYCZNY Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH”
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT58753.90
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA SP. Z O. O. ,  ,  UL. PAWŁOWSKIEGO 6,  60-681,  POZNAŃ,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39600,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39600,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39600,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: PRZEPROWADZENIE KURSU PN. "SPRZEDAWCA-KASJER”
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT18319.48
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ROBERT STALUSZKA FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  ,  UL. ZIELONA 8,  88-430,  JANOWIEC WLKP.,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16087,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16087,50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16087,50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska , w dniu:  26‑04‑2017 13:05:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  26‑04‑2017 13:05:41
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2017 13:09:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie