Procedury obsługi interesantów


1. Rejestracja

Szczegółwe informacje dotyczące sposobu reejstracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu znajdują się tutaj

2. Pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy to osoba, która pomaga w skorzystaniu z ofert pracy będących
w dyspozycji Urzędu, przedstawia inne formy aktywizacji, z których może skorzystać osoba bezrobotna takich jak: poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, udział w szkoleniach czy zajęciach w Klubie Pracy.
Z pomocy pośrednika pracy można skorzystać bezpośrednio w urzędzie lub telefonicznie. Do pośredników pracy należy zgłaszać się mając przy sobie następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • terminarzyk wizyt w Urzędzie,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, które nie były przedstawione podczas rejestracji,
 • CV.
 1. Osoba bezrobotna powinna przyjść do urzędu w godzinach pracy (poniedziałek 8.00-15.00, wtorek-piątek 8.00-14.30), przynieść ze sobą powyżej wymienione dokumenty.
 2. Skorzystać z automatu biletowego znajdującego się w holu Urzędu lub pobrać w recepcji Urzędu w holu A numerek do pokoju pośrednictwa branżowego.
 3. Przejrzeć dostępne oferty pracy zamieszczone w gablotach.
 4. Zgłosić się do odpowiedniego doradcy klienta.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj


3. Poradnictwo zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu proponuje pomoc w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego w ramach którego można skorzystać z :

 • porady indywidualnej, w bezpośrednim kontakcie z doradcą, ułatwiającej wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • badań psychologicznych lub specjalistycznych badań lekarskich umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy,
 • porady w formie grupowej, podczas której dokonywana jest samoocena i nabywa się umiejętności podejmowania decyzji w zakresie rozwoju kariery zawodowej,
 • informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia.

Aby skorzystać z porady doradcy zawodowego należy:

 • umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: 061-8345692,
 • zgłosić się u branżowego pośrednika pracy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

4. Szkolenia

Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna lub poszukująca pracy może uzyskać nowe lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poszukiwania pracy, uczestnicząc w organizowanych przez Urząd Pracy szkoleniach grupowych lub szkoleniach indywidualnych, jeżeli uzasadni celowość kierowania ma takie szkolenie.

Szkolenia realizowane są według PLANU SZKOLEŃ. Jest on ustalany na początku każdego roku. Tematyka szkoleń organizowanych przez urząd dostosowana jest do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Na stronie www.poznan.praca.gov.pl w zakładce „ plan szkoleń” znajdują się plany szkoleń realizowanych w danym roku.

Szkolenia indywidualne nie SĄ ujęte w planie szkoleń grupowych. Osoba bezrobotna może dokształcić się w tym trybie wskazując kierunek szkolenia, w którym chciałby uczestniczyć Warunkiem skierowania na szkoleniem indywidualne jest przedstawienie celowości udziału w wybranym szkoleniu np. poprzez uzyskaniu deklaracji pracodawcy, ze po zdobyciu nowych kwalifikacji zatrudni wskazaną osobę.

Osobom skierowanym do udziału w szkoleniu jego koszty w całości lub w części finansuje Urząd Pracy. Dodatkowo osoba bezrobotna otrzymuje stypendium szkoleniowe za okres uczestnictwa w szkoleniu. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium i zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

W przypadku szkoleń wymagających odpowiedniego stanu zdrowia, Urząd Pracy kieruje osobę bezrobotną do lekarza medycyny pracy, w celu ustalenia braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu. Gdy szkolenie wymaga specyficznych predyspozycji, osoba bezrobotna może zostać skierowana na konsultację do doradcy zawodowego.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia zobowiązana jest do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta. Możliwość udziału w szkoleniach jest uzależniona od profilu pomocy, który jest ustalony dla osoby bezrobotnej w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

UWAGA Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy powinny powiadomić Powiatowy Urząd Pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzedzie Pracy w Poznaniu

 •  w punkcie informacyjnym znajdującym się w holu A
 •  u doradcy klienta
 •  poznan.praca.gov.pl

5. PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę na podstawy umowy o prace, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawców a powiatowy urzędem pracy . Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

Prace interwencyjne mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy jej sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie,

Pracodawca, stosowanie do zawartej umowy zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej przez okres:

 • 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy)
 • 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez osobę bezrobotną uczestniczącą w pracach interwencyjnych bądź rozwiązania z nią umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy/ 6 miesięcy( utrzymania zatrudnienia , urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy inna osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe warunki organizacji prac interwencyjnych znajdą Państwo tutaj

6. STAŻE

Staż to forma umożliwiająca współpracę osoby bezrobotnej z pracodawcą. Podczas jego trwania bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne, poprzez wykonywania zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Dla pracodawcy staż to:

 • Szansa poznania potencjalnego pracownika przed jego zatrudnieniem;
 • Brak kosztów finansowych przez okres trwania stażu;
 • Możliwość ukształtowania pracownika pod potrzeby konkretnego stanowiska pracy.

Szczegółowe warunki organizacji stażu znajdą Państwo tutaj

7. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie pomocy przy tworzeniu nowych miejsc pracy oferuje refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

8. REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidująca jednorazowe refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej. Aby skorzystać z takiej refundacji pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Kwota refundowanych składek wypłacana jest po przepracowaniu przez skierowana osobę bezrobotną co najmniej 12 miesięcy i nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełniania warunków określonych w umowie.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

9. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest instrumentem skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i ma na celu pomoc w uzyskaniu przez te osoby kwalifikacji zawodowych i umiejętności, potwierdzonych stosownymi dokumentami. Przygotowanie zawodowe może mieć formę; - praktycznej nauki zawodu umożliwiającej osobom dorosłym przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, - przyuczenia do pracy mające na celu zdobycie przez osoby dorosłe wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą, a instytucją szkoleniową.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

10. GRANT NA TELEPRACĘ

To świadczenie może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorca na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Pracodawca, może otrzymać grant jeśli zatrudni w formie telepracy:

 • Skierowaną osobę bezrobotną będącą rodzicem powracającym na rynek pracy, posiadająca co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub;
 • Osobę bezrobotną sprawująca opieką nad osobą zależną, która w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotna zrezygnowała z zatrudnienia z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osoba zależną.

W ramach grantu pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdą skierowaną osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

11. ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Starosta może przyznać świadczenie aktywizacyjne pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy osoby bezrobotnej: sprawującej opiekę nad osobą zależną lub będącej rodzicem powracającym na rynek pracy, posiadającym co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat .

Świadczenie aktywizacyjne wypłacane jest przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić osobę bezrobotną po okresie finansowania przez okres:

 • 6 miesięcy, jeśli świadczenie aktywizacyjne było wypłacane przez 12 miesięcy,
 • 9 miesięcy w przypadku finansowania przez 18 miesięcy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

12. REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKÓW DO 30 ROKU ŻYCIA

Pracodawca, który zatrudni skierowaną osobę bezrobotną do 30 roku życia-podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy- otrzyma, zgodnie z zawartą umową przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia osoby bezrobotnej po okresie objętym refundacją – przez okres 6 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o prace przez osobę bezrobotną, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem wskazanych okresów, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy inną osobę bezrobotną.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

13. DODATKOWE FORMY WSPARCIA PRZY ZATRUDNIENIU OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA.

Bon stażowy

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, po 6 miesięcznym stażu starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Staż organizowany w ramach przyznanego bonu realizowany jest na tych samych zasadach, co zwykły staż.

Bon zatrudnieniowy

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między urzędem a pracodawcą, w ramach której:

 • Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej przez 18 miesięcy;
 • Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez 12 miesięcy w wysokości 100% kwoty zasiłku;
 • Pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji, do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia ( nowy instrument od 2016 roku) - pracodawca lub przedsiębiorca otrzymuje przez okres 12 miesięcy refundacje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia pod warunkiem zatrudnienia osoby bezrobotnej na co najmniej 24 miesiące.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

14. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 50+;

Pomoc udzielana jest na podstawie zawartej z Urzędem Pracy umowy.

Jeśli pracodawca zatrudni skierowaną osobę bezrobotną w wieku 50+, otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

 • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
 • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres:

 • 6 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 12 miesięcy,
 • 12 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 24 miesiące.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj

15. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Na prace społecznie użyteczne może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestnicząca w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidulanym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidulanym programie zatrudnienia socjalnego.

Szczegółowe warunki organizacji prac społecznie użytecznych znajdą Państwo tutaj

16. ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy- gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Szczegółowe warunki organizacji robót publicznych Państwo tutaj.

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Bielawska
email: s.bielawska@pup.poznan.pl tel.:admin
, w dniu:  08‑12‑2016 16:25:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch , w dniu:  08‑12‑2016 16:25:44
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 09:47:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie